... vidíme srdcom ...

 

Obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu: www.ajmy.sk
Predávajúci:  AjMy s.r.o.
So sídlom: Milana Rastislava Štefánika 27, 054 01 Levoča

Prevádzka: Námestie Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča      
e-mail: info@ajmy.sk

 

Identifikačné údaje:
IČO: 46 274 413
DIČ: 2023315569
AjMy s.r.o., je zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel Sro, vložka číslo 28136/V.

 

Tel.: +421 (0)53 4511851

Fax.: +421 (0)53 4511851

 

UniCreditBank, a.s.:
ČÍSLO ÚČTU: 1141127018/1111
IBAN: SK7611110000001141127018

 

Orgán dozoru:

Kontakt na všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Prešovský kraj je:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj,
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor ochrany spotrebiteľa

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky (ďalej ako „obchodné podmienky“) spoločnosti AjMy s.r.o. so sídlom Milana Rastislava Štefánika 27, 054 01 Levoča, IČO: 46 274 413, v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel Sro, vložka číslo 28136/V („ďalej ako predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa Zákona 102/2014 (ďalej len „kúpna zmluva“), medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,  prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na adrese https://www.ajmy.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 

2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky ajmy.sk platia pre internetový obchod www.ajmy.sk. Účelom obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky občianskym zákonníkom (40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.) a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji (108/200 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.), všetko v platnom znení.

Objednávky je možné realizovať prostredníctvom nákupného košíka priamo v internetovom obchode www.ajmy.sk alebo objednať priamo, zaslaním objednávky prostredníctvom e-mailu na info@ajmy.sk. Odoslaním objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou a zákazník zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.ajmy.sk a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Po obdržaní potvrdenia objednávky zo strany www.ajmy.sk, ktoré bude oznámené emailom, vzniká záväzný kúpno-predajný vzťah.

 

3. DODACIE PODMIENKY

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu dňa, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom. Ak platíte prevodom na účet, doba spracovania začína plynúť až po poukázaní čiastky na náš účet.

Tovar expedujeme od 5 do najneskôr 30 pracovných dní odo dňa prevzatia Vašej objednávky, v závislosti od skladových zásob. V prípade dlhšieho dodania bude zákazník upozornený. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas potrebný na doručenie. Pri zaslaní tovaru poštou je tento čas približne 2 - 4 dni, kuriérom Geis Parcel  je doručenie zväčša na druhý deň.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

 

4. STORNO OBJEDNÁVKY
Storno objednávky zo strany kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením §12 odst. 1 č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením  listom zaslaným poštou na adresu AjMy s.r.o., Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča alebo e-mailom na adresu www.ajmy.sk.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Tovar posielajte doporučene s poistením, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar neposielajte na dobierku. Tovar posielajte najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prevzatý.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily a podobne.)
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

5. ZÁRUKA,  REKLAMÁCIE, VRÁTENIE ALEBO VÝMENA TOVARU

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Kupujúci je povinný dodržať postup pri reklamácii, ktorý je uvedený v reklamačnom  poriadku.

 

6. POŠTOVNÉ A DOPRAVA

Kupujúci-spotrebiteľ za tovar a náklady na doručenie zaplatí v € (prípadne v inej mene) spôsobom dohodnutým v objednávke.

 

Osobný odber 0 €

Osobný odber je možný len po telefonickom dohovore na našej prevádzke Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča.

 

Pri nákupe do 60 € (v rámci SR)

 • doručenie kuriér DPD v rámci SR na dobierku - 6,00 € bez DPH
 • doručenie kuriér DPD v rámci SR pri platbe vopred na účet - 5,00 € bez DPH
 • doručenie kuriér do ČR na adresu 10€ do 5kg bez DPH
 • doručenie do ČR cez zásielkovňu 7€ bez DPH

 

Pri nákupe nad 60 € je poštovné zdarma (v rámci SR).


DORUČENIE TOVARU MIMO SR

Pri doručení tovaru mimo SR, účtuje predávajúci poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty, resp. doručovacej spoločnosti. O výške poštovného bude kupujúci - spotrebiteľ informovaný e-mailom.
Ceny tovaru pre cudzokrajných zákazníkov sú rovnaké ako pre slovenských zákazníkov a na cudziu menu budú prepočítané aktuálne platným kurzom podľa NBS.


SPÔSOB PLATBY

Kupujúci za tovar zaplatí v Eur spôsobom dohodnutým v objednávke, a to:

 • úhradou na účet bankovým prevodom
 • pri prevzatí zásielky (doporučená zásielka)


Pri platbe uvádzajte vždy ako variabilný symbol číslo objednávky.

 

Údaje potrebné k úhrade dostane kupujúci-spotrebiteľ prostredníctvom e-mailu, ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky). 

Pri bezhotovostnom  prevode sa za deň  platby považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

 

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

Na výber sú nasledujúce spôsoby platby:

Úhrada na dobierku - za tovar platíte pri prevzatí v hotovosti alebo prostredníctvom prenosných platobných terminálov akceptujúcich aj bezkontaktné platobné  karty, ak to umožňuje kuriérska prepravná služba Geis Parcel.

Úhrada bankovým prevodom - po obdržaní a potvrdení objednávky vám budú zaslané údaje k bankovému prevodu. Po obdržaní platby bude tovar odoslaný na vami zadanú adresu.

 

8. CENY TOVAROV

Všetky uvedené ceny sú konečné, vrátane DPH.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujúceho.

 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.ajmy.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci internetovej predajne www.maxus.sk, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.ajmy.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta).

Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@ajmy.sk.  Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

 

11. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Všetky materiály publikované na portáli www.ajmy.sk sú chránené autorským zákonom prevádzkovateľa ale dodávateľa výrobkov a preto kopírovanie  obrázkov, popisov produktov, štruktúry stránky ako aj iných informácií je výslovne zakázané bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka autorských práv.


12. SANKCIE A POKUTY

Zmluvná pokuta je vo výške 0,2% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Pokiaľ je odberateľ v omeškaní viac ako 30 dní, zmluvná pokuta je 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania platby.


13. OSTATNÉ NÁLEŽITOSTI

Ostatné náležitosti neupravené v týchto Všeobecných obchodný podmienkach sa riadia platnými predpismi Obchodného zákonníka a v prípade sporu riešia miestne príslušným súdom v sídle dodávateľa.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo informovať užívateľov o novinkách spojených s prevádzkou portálu www.ajmy.sk.

 

V Levoči,  dňa 1.1.2023

 

 

 

Reklamačný poriadok

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu: www.ajmy.sk
Predávajúci:  AjMy s.r.o.
So sídlom: Milana Rastislava Štefánika 27, 054 01 Levoča

Prevádzka: Námestie Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča      
e-mail: info@ajmy.sk

 

Identifikačné údaje:
IČO: 46 274 413
DIČ: 2023315569
AjMy s.r.o., je zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel Sro, vložka číslo 28136/V.

 

Tel.: +421 (0)53 4511851

Fax.: +421 (0)53 4511851

 

UniCreditBank, a.s.:
ČÍSLO ÚČTU: 1141127018/1111
IBAN: SK7611110000001141127018

 

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciach sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

2. Reklamácie sa vybavujú počas pracovných hodín v mieste prevádzky: AjMy s.r.o., Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča.

Reklamácie vybavuje: Ing. Dagmar Gembická, konateľ,  053 4511851

3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok).

Druhy reklamácií a ich vybavenie :

a) záručná reklamácia

Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, vráti kúpnu cenu.

Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, a pod.

Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

4. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá kópia sa postúpi štatutárovi Ing. Dagmar Gembická.

5. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

 

V Levoči dňa 01.01.2023

 

 

 

Poštovné a doprava

Prevádzkovateľ internetového obchodu: www.ajmy.sk
Predávajúci:  AjMy s.r.o.
So sídlom: Milana Rastislava Štefánika 27, 054 01 Levoča

Prevádzka: Námestie Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča      
e-mail: info@ajmy.sk

 

Identifikačné údaje:
IČO: 46 274 413
DIČ: 2023315569
AjMy s.r.o., je zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel Sro, vložka číslo 28136/V.

 

Tel.: +421 (0)53 4511851

Fax.: +421 (0)53 4511851

 

UniCreditBank, a.s.:
ČÍSLO ÚČTU: 1141127018/1111
IBAN: SK7611110000001141127018


Kupujúci-spotrebiteľ za tovar a náklady na doručenie zaplatí v € (prípadne v inej mene) spôsobom dohodnutým v objednávke.

 

Osobný odber 0 €

Osobný odber je možný len po telefonickom dohovore na našej prevádzke Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča.

 

Pri nákupe do 60 €

 • doručenie kuriér DPD v rámci SR na dobierku - 6,00 € bez DPH
 • doručenie kuriér DPD v rámci SR pri platbe vopred na účet - 5,00 € bez DPH
 • doručenie kuriér do ČR na adresu 10€ do 5kg bez DPH
 • doručenie do ČR cez zásielkovňu 7€ bez DPH

 

Pri nákupe nad 60  € je poštovné zdarma (v rámci SR).


DORUČENIE TOVARU MIMO SR

Pri doručení tovaru mimo SR, účtuje predávajúci poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty, resp. doručovacej spoločnosti. O výške poštovného bude kupujúci - spotrebiteľ informovaný e-mailom.
Ceny tovaru pre cudzokrajných zákazníkov sú rovnaké ako pre slovenských zákazníkov a na cudziu menu budú prepočítané aktuálne platným kurzom podľa NBS.


SPÔSOB PLATBY

Kupujúci za tovar zaplatí v Eur spôsobom dohodnutým v objednávke, a to:

 • úhradou na účet bankovým prevodom
 • pri prevzatí zásielky (doporučená zásielka)


Pri platbe uvádzajte vždy ako variabilný symbol číslo objednávky.

 

Údaje potrebné k úhrade dostane kupujúci-spotrebiteľ prostredníctvom e-mailu, ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky). 

Pri bezhotovostnom  prevode sa za deň  platby považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

Vyhľadávanie

Kontakt

AjMy s.r.o. Námestie Š. Kluberta 2
Levoča
05401
Tel.: +421 (0)53 4511851
Fax.: +421 (0)53 4511851